preview image

Cum devii student la CSIE?

 1. Acasa Admitere Licență Cum devii student la CSIE?

Cum devii student la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) în 2024?

ÎNSCRIERI (online): 12 – 19 iulie

EXAMEN la disciplina MATEMATICĂ:

 • 25 iulie – examen susținut de către candidații care se înscriu la programele universitare cu predare în limba română
 • 26 iulie – examen susținut de către candidații care se înscriu la programul universitar cu predare în limba engleză

ETAPE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE

ESEU MOTIVAȚIONAL, evaluat cu calificativul Admis/Respins, redactat în:

– Limba română pentru programele cu predare în limba română;
– Limba engleză pentru programul cu predare în limbă engleză;
– Limba română şi limba engleză, dacă vă înscrieţi şi la programe cu predare în limba română şi la programul cu predare în limba engleză.

Candidații vor scana/fotografia și încărca pe platforma de admitere eseul motivațional privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune). Acesta va fi datat și semnat înainte de a fi trimis.

Structura eseului motivațional

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ, susținut online, pentru programul în limba engleză.

Subiecte ani anteriori
Tematica probei

Excepție fac candidații care dețin unul dintre certificatele recunoscute de ASE: Certificate recunoscute.

MEDIE GENERALĂ DE ADMITERE (MGA)

(0,7 x media BACALAUREAT + 0,3 x media ANILOR DE STUDII LICEALE)

EXAMEN LA DISCIPLINA MATEMATICĂ (ME)

25 iulie – examen susținut de către candidații care se înscriu la programele universitare cu predare în limba română
26 iulie – examen susținut de către candidații care se înscriu la programul universitar cu predare în limba engleză

MEDIE GENERALĂ ADMITERE CSIE (MGA_CSIE) = 0,6 x MGA + 0,4 x ME

 • Admiterea se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere (MGA) și a mediei obținute la examenul la disciplina Matematică (ME), desfășurat sub formă de test grilă, pe baza bibliografiei de concurs.
  Media generală de admitere CSIE (MGA_CSIE) este calculată ca medie ponderată a MGA cu 60% și a mediei de la examenul de Matematică (ME) ponderată cu 40%, rezultând următoarea formulă de calcul:
  MGA_CSIE=0,6∗MGA+0,4∗ME
 • Testul-grilă include întrebări pentru evaluarea cunoștințelor la disciplina Matematică, conform tematicii din Anexa 11.
 • Examenul la disciplina Matematică se susține în limba română de către candidații care optează la programele universitare de licență cu predare în limba română (25 iulie 2024), respectiv în limba engleză de către candidații care optează pentru programul Informatică economică cu predare în limba engleză (26 iulie 2024).
 • Examenul are o durată de două ore și jumătate și se susține cu prezență fizică, în campus. Testul grilă include 10 întrebări, fiecare întrebare are cinci variante de răspuns, doar una dintre acestea este corectă. Punctajul total aferent întrebărilor este de 90, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Punctajul general (PG) se calculează prin însumarea punctajului obținut de candidat (P) aferent întrebărilor, la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu, suma rezultată se împarte la 10.
  Calculul punctajului și transformarea lui în medie se face astfel:
  PG maxim este 100, P maxim este 90, la care se adaugă 10 puncte din oficiu;
  ME = PG/10.
 • Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs se face conform listelor întocmite pentru fiecare sală, în ordine alfabetică, iar accesul candidaţilor în săli se face pe baza actului de identitate, cu cel puțin o jumătate de oră înaintea începerii testului grilă. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra, la vedere, actul de identitate, până la predarea rezolvării testului grilă.
 • Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență este 5,00 (cinci).
Oferta educațională

Cifra de școlarizare propusă pentru anul universitar 2024 – 2025 în funcție de forma de învățământ aleasă:

Calendarul Admiterii

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025 după forma de învățământ aleasă:

Dosarul de înscriere

Candidații încarcă pe platforma de admitere documentele solicitate pentru dosarul de înscriere.

Regulament Admitere 2024

Precizare: Candidații la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE) pot formula opțiuni și pentru alte programe universitare de licență din oferta educațională. Detalii: https://ase.ro/admitere/licenta/

This site is registered on wpml.org as a development site.