preview image

Decretul de înființare

6 aprilie 1913. Legea privind înființarea Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI) votată de Camera în ședința din 29 martie 1913, iar de Senat în ședința din 8 aprilie 1913, publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 13 aprilie 1913.

  1. Acasa Universitatea Istoric Decretul de înființare
Decretul de înființare a Academiei de Înalte Studii Comerciale și Industriale din
6 aprilie 1913

CAROL I,
Prin grația lui Dumnezeu și voința Națională
REGE AL ROMÂNIEI
La toți de față și viitori, sănătate:
Corpurile Legiuitoare votând și adaptând, NOI sancționăm ce urmează:
LEGE
ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE ȘI INDUSTRIALE

Art. 1/- Se înființează la București, pe lângă ministerul industriei și comerțului – direcțiunea comerțului – o Academie de înalte studii comerciale și industriale, al cărei scop este:

a/- De a da cunoștințe superioare și aprofundate în domeniul știintelor comerciale și economice;
b/- De a pregăti pentru carierele comerciale și industriale;
c/- De a pregăti pentru funcțiunile administrațiilor publice, cu caracter economic.

Art. 2/- Vor fi primiți la această Academie ca studenți și studente:

a/- Absolvenții școalelor comerciale superioare;
b/- Absolvenții cu diplomă ai învățământului secundar superior;
c/- Cei cari vor avea studii echivalente celor de la punctele a și b.

Art.3/- La această Academie se vor preda, sub formă de cursuri sau conferințe, următoarele materii:

1/- Elemente de drept civil cu desvoltări asupra obligațiunilor, contractelor speciale, gajului, privilegiilor și ipotecilor;
2/- Drept comercial și maritim român comparat. Procedura comercială;
3/- Economia politică și istoria doctrinelor economice;
4/- Economia națională;
5/- Contabilitatea comercială;
6/- Studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale;
7/- Geografia economică cu desvoltari asupra piețelor orientului;
8/- Istoria comerțului;
9/- Statistica (în special economică);
10/- Studiul mărfurilor;
11/- Matematică financiară aplicată;
12/- Monedă, credit, schimb și studiul băncilor. Tehnica băncilor.
13/- Știința și legislația financiară;
14/- Teoria și tehnica asigurărilor;
15/- Comerț exterior și legislația vamală română și comparată, cu desvoltări asupra țărilor orientului. Convențiuni comerciale. Regulamente consulare;
16/- Studiul transporturilor. Căi ferate, pe apă și tarife;
17/- Industria și meseriile în România, cu legislația lor;
18/- Tehnologia industrială;
19/- Fizică și chimie industrială aplicate;
20/- Industria, comerțul și legislația petrolului;
21/- Industria și comerțul lemnului;
22/- Comerțul cerealelor și al derivatelor lor;
23/- Corespondența comercială română și stenografia;
24/- Corespondența și convorbirea franceză;
25/- Corespondența și convorbirea germană;
26/- Corespondența și convorbirea engleză;
27/- Corespondența și convorbirea italiană;
28/- Corespondența și convorbirea greacă modernă;
29/- Corespondența și convorbirea rusă;
30/- Corespondența și convorbirea bulgară;
31/- Corespondența și convorbirea sârbă.

Art. 4/- Dintre limbile străine sunt obligatorii; Corespondența și convorbirea franceză, germană și italiană, cât și – după alegerea studentului – a uneea din limbile: engleză, rusă, greacă modernă, bulgară sau sârbă.

Art. 5/- Corpul didactic al Academiei de înalte studii comerciale și industriale va fi alcătuit din profesori și conferențiari.

Art. 6/- Academia de înalte studii comerciale și industriale va avea un consiliu de administrație, compus din noa membrii: cinci din acești membri se vor numi de ministerul industriei și comerțului dintre: membrii Camerelor de comerț, directorii și administratorii marilor instituțiuni financiare și economice, marii comercianți și industriași, sau dintre persoanele cu o activitate științifică, economică și financiară recunoscută.
Ceilalți patru membri vor fi:

a/- Un delegat al ministerului industriei și comerțului, numit de ministru;
b/- Doi membri ai Camerei de comerț și industrie din București, desemnați de Cameră;
c/- Rectorul Academiei de înalte studii comerciale.

Numirea se va face pe cinci ani și cei numiți vor trebui să fie români.
Președintele acestui consiliu va fi Rectorul Academiei.
Consiliul de administrație poate lucra întrunit cu consiliul profesoral, în care caz ia titlul: „Consiliul general al Academiei de înalte studii comerciale și industriale”.
Membrii consiliului de administrație vor fi retribuiți cu o diurnă de 30 lei de fiecare ședință, iar cei domiciliați în provincie vor primi 50 de lei de ședință, plus spesele de drum.

Art. 7/- Ministerul industriei și comertului va stabili, prin regulamentul acestei legi, cari din materiile arătate în art.3 vor forma cursuri și cari conferințe; cari din ele vor fi obligatorii și cari facultative. Prin această stabilire ministerul va putea grupa mai multe materii într-o singură catedră de „curs” sau „conferință”.
Aceste cursuri și conferinte se vor înființa, treptat sau deodată, prin legea bugetară.
Corespondența comercială română și stenografia, cât și corespondența și convorbirea limbilor străine, vor forma numai conferințe.
Până la înființarea tutror cursurilor și conferințelor, studenții acestei Academii vor fi obligați să urmeze o parte din ele la facultățile de drept, știinte și litere, sau la alte școale speciale.
Ministerul, luând avizul consiliului general va putea înființa, pe cale bugetară, și alte cursuri sau conferințe a căror necesitate se va simți.

Art. 8/- Cursurile acestei Academii vor fi de 3 ani și frecventarea lor va fi obligatorie.
La sfârșitul fiecărui an se va da un examen. După al treilea examen se va decerne studentului diploma de licență.
Se va menționa în diplomă și cursurile facultative asupra cărora studentul a trecut examenul, cât și cealaltă limbă străină, în afară de franceză, germană și italiană, pe care studentul a trebuit sa o aleagă, în mod obligatoriu, conform art.4.

Art. 9/- Profesorii se numesc prin decret regal după propunerea ministrului industriei și comerțului, potrivit specialității lor, dintre:

a/- Doctorii în drept (secția juridică sau economică), litere sau științe din țară sau din străinătate; diplomele străine trebuesc a fi echivalate conform legii învățământului superior;
b/- Licențiații acestei Academii de înalte studii comerciale și industriale, după un stagiu de 3 ani în comerț, bancă sau industrie;
c/- Doctorii în științele economice, financiare sau comerciale din străinătate și cari vor avea diplomele recunoscute ca echivalente cu diploma Academiei de înalte studii comerciale și industriale;
d/- Diplomații școalei naționale de poduri și șosele din București (secția inginerilor), a școalelor de poduri și șosele, de mine, și centrala de arte și manufactură din Paris; ai altor școale similare acestora din urmă, sub condițiunea pentru acestea ca diplomele lor să fie echivalate;
e/- Conferențiarii permanenți definitivi ai acestei Academii, afară de acei pentru corespondență comercială românăa și stenografie și acei pentru corespondență și convorbirea limbilor străine.

Art. 10/- Ministrul industriei și comerțului va numi, luând avizul consiliului de administrație, în termen de 6 luni de la promulgarea acestei legi, la catedrele ce se vor înființa prin legea bugetară, în primul an al funcționarei Academiei, profesori din persoanele îndeplinind condițiunile articolului precedent, și cari vor fi dovedit o activitate științifică deosebită și cunoscută. El va putea numi și dintre licențiații în științele economice comerciale, în drept, litere și științe cari au profesat cel puțin 5 ani.

Art. 11/- După expirarea acestui termen, ministrul industriei și comerțului poate numi profesori din persoanele cu activitate științifică deosebită și cunoscută, cari vor îndeplini și condițiunile prevăzute în art.9, desemnând pentru fiecare catedră una din cel mult trei atari persoane arătate prin raport motivat de consiliul general al Academiei.

Art. 12/- În caz când consiliul general nu va face nici o prezentare, ori în caz când ministrul industriei și comerțului nu va accepta pe nici una din persoanele prezentate, se va publica concurs între persoanele cari vor îndeplini condițiunile art.9.
Comisiunea examinatoare va fi compusă din 5 membri:
Doi numiți de ministerul industriei și comerțului și trei aleși de consiliul general al Academiei.
Unul din acești cinci membri va fi numit de ministrul industriei și comerțului președinte al comisiunii.
Pot fi numiți sau aleși membrii în această comisiune, pe lângă profesorii Academiei de înalte studii comerciale, și:

a/- Profesori de Universități;
b/- Specialiști cu reputație cunoscută în materie.

Art. 13/- Profesorii Academiei de inalte studii comerciale si industriale sunt inamovibili. Lor li se vor putea aplica pedepsele prevazute de legea invatamantului superior pentru profesorii de Universitate si vor fi judecati de o comisiune, compusa pentru fiecare caz in parte, din cinci membri:

a/- Unul numit de ministrul industriei si comertului;
b/- Doi trasi la sorti dintre membrii Inaltei Curti de casatie;
c/- Doi trtasi la sorti dintre profesorii Academiei de inalte studii comerciale.

Președinte al comisiunii va fi cel mai vechiu în grad dintre cei doi consilieri ai Înaltei Curți de casație.

Art. 14/- Conferențiarii sunt de două feluri: permanenți și temporari. Cei permanenți se numesc cu titlu provizoriu de către ministrul industriei și comerțului, în urma avizului consiliului general al Academiei.
După ce ei vor fi funcționat trei ani, în urma avizului conform al consiliului general, vor fi numiți definitivi prin înalt decret regal și vor beneficia de dispozițiunile art. 13.
Conferențiarii permanenți, ca și profesorii, vor fi numai români, bucurându-se de drepturile civile și politice și întrunind condițiunile art. 9. Conferențiarii temporari se angajează prin contract dintre români și străini, fără a li se cere alte condițiuni de admisibilitate:

a/- De către ministrul industriei și comerțului, cu avizul consiliului general pentru acei prevăzuți în bugetul statului;
b/- De către consiliul general pentru acele conferințe ce nu sunt prevăzute în buget și cari sunt creiate din fondurile proprii ale Academiei.

Art. 15/- Academia de înalte studii comerciale și industriale va avea un rector, care la început se va numi prin decret regal de către ministrul industriei și comerțului dintre profesori, pe un period de 5 ani. După acest period se va alege de consilul general dintre profesori trei candidați de rector, dintre cari ministerul va confirma pe unul, prin decret regal, tot pe o perioadă de 5 ani.
Alegerea de rector se va face sub președinția unui delegat special al ministrului industriei și comerțului.

Art. 16/- Secretarul Academiei se numește prin decret regal după propunerea ministrului industriei și comerțului, luând și avizul rectorului.

Art. 17/- Profesorii vor fi plătiți cu suma de lei 600 lunar și se vor bucura de gradațiunile prevăzute în legea învățământului secundar și superior.
Conferențiarii vor fi plătiți cu suma de lei 400 lunar, cei definitivi bucurându-se de aceleași gradațiuni.
Secretarul va fi plătit cu suma de 400 lei lunar.
Rectorul va avea pe lângă leafa de profesor, și o diurnă de 300 lei lunar.

Art. 18/- Academia de înalte studii comerciale și industriale este persoană morală și se administrează de consiliul de administrație, ale cărui deciziuni le execută rectorul, care o reprezintă în justiție și în orice acte.
Ea poate primi donațiuni, legate, subvențiuni etc.

Art. 19/- Fondurile proprii ale Academiei de înalte studii comerciale și industriale sunt:

a/- Taxele de înscriere, examen, bibliotecă, laborator și diplomă;
b/- Subvențiunile eventuale, acordate de Stat, județe, comune, Camerele de comerț și industrie și instituțiuni private;
c/- Diverse donațiuni și legate.

Art. 20/- Din fondurile sale proprii, Academia va înființa, întreține și face să funcționeze în mod obligator seminariile de practică, laboratoriile, biblioteca și muzeul; iar în măsura resurselor:

a/- Va înființa diferite conferințe practice sau teoretice;
b/- Va organiza, atât în țară cât și în străinătate – mai cu seamă în orient – escursiuni in diferite orașe și porturi însemnate din punct de vedere comercial și industrial, cât și vizite la marile instituțiuni comerciale și industriale;
c/- Va acorda burse pentru studenții săi meritoși și lipsiți de mijloace sau pentru a’i trimite pe diplomații săi în străinătate, în vederea practicei sau perfecționarei;
d/- Va publica o dare de seamă, cât se poate mai amănunțită, a mersului acestei Academii.

Art. 21/- Bugetul fondurilor proprii Academiei se întocmește anual de consiliul de administratie și se aprobă de ministrul industriei și comertului.
Conturile de gestiune vor fi de asemenea supuse aprobării ministerului industriei și comertului.
Anul financiar va fi acela al bugetului Statului.

Art. 22/- Academia va începe a funcționa la 15 Septemvrie 1913.

Art. 23/- Printr’un regulament de administrație publică se va regula punerea în aplicare a acestei legi și se va stabili: programele analitice ale cursurilor și conferințelor; organizarea și funcționarea seminariilor de practică, laboratoriilor, muzeului și bibliotecii; înscrierea studenților; ținerea cursurilor și durata lor; practica pe care studenți vor fi ținuți, în mod obligatoriu, a o face la diferite instituțiuni și stabilimente comerciale sau industriale, private sau publice; ținerea examenelor; eliberarea diplomelor; drepturile și datoriile profesorilor, conferențiarilor și studenților; atribuțiunile consiliului de administrație, consiliului profesoral și ale consiliului general; atribuțiunile rectorului și secretarului; echivalarea diplomelor a altor școli de înalte studii comerciale și industriale; procedura de judecată a profesorilor și conferențiarilor definitivi; cuantumul și plata taxelor de înscriere, examene, laboratoriu, bibliotecă și diplomă etc.

Această lege s’a votat de Adunarea Deputaților, în ședința dela 29 Martie anul 1913 și s’a adoptat cu majoritate de șasezeci și trei voturi contra douăzeci și opt.

Președinte, C. Cantacuzino
(L.S.A.D)

Secretar, T. Badarau

Aceasta lege s-a votat de Senat în ședința de la 3 Aprilie anul 1913 și s-a adoptat cu majoritate de treizeci și opt voturi, contra optsprezece.

Președinte, Theodor Rosetti
(L.S.S.)

Secretar, M. Sipsom

Promulgăm această lege și ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului și publicată în Monitorul Oficial.

Dat în București, la 6 Aprilie 1913.
(L.S.St.)

CAROL

Ministrul industriei și comerțului, N. Xenopol
Ministrul de justiție, M. G. Cantacuzino
No. 2.978

This site is registered on wpml.org as a development site.